Šta znači HIPERBOLIČAN?

» hiperboličan • pridev (matematika) geom. Koji pripada hiperboli, koji se tiče hiperbole;
ret. Preteran (izrazom, rečima).