Šta znači HIPERBOLA?

» hiperbola • ženski rod (matematika) geom. Kriva u ravni koja ima svojstvo da je za svaku njenu tačku razlika otstojanja od dve stalne tačke uvek ista (konstantna); up. elipsa, parabola;
ret. Preterivanje, preterano uvećavanje onoga što treba kazati ili preterano umanjivanje onoga o čemu se govori, u nameri da se na to obrati što veća pažnja, npr.: "LJuto cvili do neba se čuje", "Pravi se manji od makova zrna".