Šta znači HIMNA?

» himna • ženski rod Kod Grka: pesma pohvalnica, pohvalna pesma u čast bogova i heroja, prvobitno epska, kasnije više lirska;
Danas: svečana lirska pesma, slavopojka;
Kod katolika: crkvena pesma u duhu i po obliku psalama Davidovih.