Šta znači HIGROFITE?

» higrofite • (botanika) Biljke kojima je potrebno više vlage da bi mogle uspevati; up. kserofite.