Šta znači HEMI-?

» hemi- • gr. 1. predmetak u složenicama sa značenjem: pola, polovina.