Šta znači HEMI?

» hemi • prefiks Predmetak u složenicama sa značenjem: pola, polovina;
Predmetak u složenicama sa znečenjem: hemija, hemijski.