Šta znači HEMATO-?

» hemato- • gr. predmetak u složenicama sa značenjem: krv, krvni.