Šta znači GNAJS?

» gnajs • muški rod (mineral) Vrsta kristalastih šriljaca, po sastavu mešavina kvarca, feldspata i liskuna.