Šta znači GADOLINIJ(UM)?

» gadolinij(um) hem. hemijski element, metal, hem. znak Gd, redni broj 64, atomska masa 157,25; pripada grupi retkih zemalja, lantanida.