Šta znači FOTO?

» foto • muški rod Fotografska slika.

» foto • prefiks Predmetak u složenicama sa značenjem: svetlost, svetlosni.