Šta znači FENOLOGIJA?

» fenologija • ženski rod biol. Nauka o pojavljivanju, grana prirodnih nauka koja se bavi povremenim (periodičnim) pojavama u biljnom i životinjskom svetu, kao i njihovim uzrocima (cvetanje i datumi u razvitku biljki u toku godine, datumi seobe ptica, zimskog sna, doba parenja itd.).