Šta znači EVAKUIRATI?

» evakuirati • glagol Premeštati, preseljavati ljudstvo i imovinu iz ugroženih područja u sigurnija mesta, najčešće zbog ratnih operacija, epidemija bolesti ili elementarnih nepogoda. (lat.)