Šta znači EPSKI?

» epski • pridev Koji se tiče epske poezije; fig. junački, opširan; epska pesma, v. epopeja; epska plastičnost, pričaje koje u epu mora biti tako živo i očigledno kao da se događa pred našim očima; epska poezija, v. epika; epsli pesnik = epik; epska širina ili opširnost, lagano pričanje mnogih događaja u kojima učestvuje, pored glavnog junaka veći broj junaka, opisivanje svega nadugo i naširoko; epski stih, stih kojim se ponajčešće pišu epske pesme (deseterac i heksametar).