Šta znači EPOLETIRAN?

» epoletiran • pridev Nosi epolete.