Šta znači EPODA?

» epoda • ženski rod (lingvistika) Pripev, refren, umetnut stih, završna pesma koja dolazi posle strofe i antistrofe u starogrčkim horskim pesmama; vrsta lirske pesme kod Horaca, kod koje naizmenično dolaze jedan kraći stih (versus epodus) i jedan dužič.