Šta znači EPIGENEZA?

» epigeneza • ženski rod Shvatanje po kome se razvoj organskog sveta osniva na obrazovanju organske klice kao novog proizvoda; up. preformacija.
Biološka teorija prema kojoj se svaki organizam razvija iz neodređene, neiskristalisane mase jajeta, preko više razvojnih stupnjeva, tako da postepeno nastaju njegovi organski sistemi (grč.)