Šta znači EPIFENOMALIZAM?

» epifenomalizam • muški rod Sekudnarnost, epifenomen.