Šta znači ENKLIZIS?

» enklizis • muški rod (lingvistika) Naslanjanje jedne reči na prethodnu reč, na koju baca svoj naglasak; up. enklitika.