Šta znači ENKLITIKA?

» enklitika • ženski rod (lingvistika) Reč koja baca svoj naglasak, akcenat na prethodnu reč ispred sebe kao jedna reč (npr. sam, si, je, smo, ste, su; bih, bi, bismo, biste, biše; ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će; mi, me, te, ti, se, si ,ga, je, ju, joj, nas, nam vas, vam, im, ih), naslonjenica, naglašena reč; up. enklizis. (grč.)