Šta znači EMPIRIZAM?

» empirizam • muški rod Filozofija iskustva, gnoesološki pravac koji selokupno saznanje izvodi iz iskustva; u metodološkom smislu, princip da sve nauke treba da se osnivaju na iskustvu (osnivač gnoseološkog empriizma je DŽon Lok, a metodološkog Frensis Bekn); supr. racionalizam. (grč.)