Šta znači EMPIRIČAN?

» empiričan • pridev Iskustven, na osnovu iskustva, dat iskustvom, koji se odnosi na iskustvo (supr. racionalan, aprioran, transendentalan); up. empirijski.