Šta znači EKVI-?

» ekvi- • l. aequus predmetak u složenicama sa značenjem:: jednak, isti.