Šta znači EKVI?

» ekvi • prefiks Predmetak u složenicama sa značenjem: jednak, isti.