Šta znači EFEKTNI?

» efektni • pridev Stvarni, istinski; koji je u vezi sa efektima, koji se tiče efekata; efektna berza, mesto gde trgovci zaključuju poslove sa hartijama od vrednosti i menične poslove; efektni posao ili efektna trgovina v. efekti.