Šta znači EFEKTI?

» efekti Dobra, imanje, pokretno imanje, prtljag; trg. menice, pokretnina, pokretna imovina jednog trgovca (u robi, menicama, založnicama i dr.); državni efekti, državne hartije od vrednosti; trgovina efektima, trgovina državnim hartijama od vrednosti, koju obavljaju komisionari i makleri (senzali, posrednici), a čiji je instrument kursni list. (lat.)