Šta znači CINEXIJA?

» cinexija • grč. sinecheia veza, jedinstvo; med. neprestano tpajanje neke bolesti; bolesna sraslost dužice oka.