Šta znači CINEKIJA?

» cinekija • grč. syn-oikia zool. zajeanička kuća, zajedničko ctanovanje, pojava kada mravi grade cvoja gnezda na biljkama; up. simbioza.