Šta znači CINDEZMOLOGIJA?

» cindezmologija • grč. syndesmos, logia anat. nauka o vezama (žiličastim tvorevinama koje drže delove skeleta).