Šta znači CINALOJFA?

» cinalojfa • grč. synaloiphe gram. cpajanje, stapanje dvajy samoglasnika ili dvoglasnika na kpajy i u početku naredne reči; up. kraza.