Šta znači CABATAPIJCI?

» cabatapijci • hebr. schabbàth pl. hrišćanske sekte koje, držeći se strogo Starog zaveta, cmatrajy da treba praznovati subotu mesto nedelje; sabatisti.