Šta znači BRI-?

» bri- • gr. predmetak u složenicama sa značenjem: težak