Šta znači BRAHI-?

» brahi- • gr. predmetak u složenicama sa značenjem: kratak, mali, sitan.