Šta znači AUDIJATUR ET ALTERA PARS?

» audijatur et altera pars • lat. audiatur et altera pars Izraz: neka se sasluša i druga, tj. protivna strana. Smisao: niko ne može i ne sme biti osuđen pre nego što bude saslušan (osnovno sudsko načelo).