Šta znači ATOMISTIKA?

» atomistika • ženski rod Nauka o atomima, tj. o najsitnijim delićima iz kojih su tela sastavljena; atomologija. Nauka o strukturi materjie; naučno ispitivaenj i praktična primena svih pojava koje su u vezi sa razbijanjem atoma i iskorišćavanjen atomske energije.
Materijalistička teorija koju su prvi put postavili starogrčki filozofi Leukup i Demokrit, zatip Epikur i rimski filozof, materijalista Lukricije; po toj nauci, materija se sastoji od večnih, nepromenljivih čestica koje se kreću, atoma (osnove savremene naučne atomistike postavili su Dalton, Mendeljejev, Bor i dr.)