Šta znači ANT?

» Ant • muški rod Stari Sloven.

» ant • prefiks Predmetak u složenicama sa značenjem: protiv (npr. antagonizam), up.: anti.