Šta znači ANODA?

» anoda • ženski rod (elektrotehnika) Pozitivni pol izvora elektrčne struje; suprotno: katoda.
Put kojim električna struja napušta pozitivni pol i ulazi u elektrolit na svome putu ka netagivnom polu (Faradej); pozitivni pol; supr. katoda; up. elektroda.