Šta znači AERO-?

» aero- • gr. l. aer predmetak u složenicama sa značenjem: vazduh, vazdušni, koji je u vezi sa vazduhom.