Šta znači AB?

» ab • prefiks Predmetak u složenicama koji rečima daje negativno značenje (npr. abdikacija - odstupanje od nečega, odreknuće).

» AB • skraćenica Armirani beton.