Šta znači VALUTNI PAPIRI?

» valutni papiri fin. hartije od vrednosti koje glase na inostranu monetu, zbog čega im je kurs nestalan.