Šta znači VALAHI BILAHI TALAHI?

» valahi bilahi talahi tri muslimanske najstarije formule za zakletvu.