Šta znači VALABILAN?

» valabilan • pridev Valjan, vredan, koji važi; prav. pravno valjan, u propisnom obliku, punovažan.