Šta znači TRAGI-?

» tragi- • gr. predmetak u složenicama sa značenjem; tragedija, tragičan.