Šta znači TRAGI?

» tragi • prefiks Predmetak u složenicama sa značenjem: tragedija, tragičan.