Šta znači TRAGEDIJA?

» tragedija • ženski rod Jarčeva pesma, žalosna igra, vrsta drame u kojoj istaknuti karakter (tragični junak), boreći se za neku višu zamisao, dolazi u sukob sa interesima i shvatanjima svoje okoline; tim svojim radom stvara sebi tzv. tragičnu krivicu, zato što dolazi u sukob sa prilima u kojima živi, i u toj borbi (tragični konflikt) podleže, ali zamisao za koju se borio njegovom smrću ipak pobeđuje; fig. žalostan,koban, nesrećan događaj (naziv po pesmi koju je hor pevao o svetkovinama u slavu Baha, na kojima se prinosio na žrtvu