Šta znači TABOR?

» tabor • muški rod Kod Čeha i Mađara: utvrđeni vis, artilerijski park; naročito: brdska tvrđava, ratni logor husita koji je 14g. podigao Jan Žiška, po kome su husite nazivali taboritima; kod Turaka: odeljenje vojnika u jačini oko jednog bataljona.