Šta znači SUBJEKTIVNOST?

» subjektivnost • ženski rod Postojanje i važenje nečega samo za duh koji saznaje, lično opažanje i shvatanje; jednostranost, pristrasnost; supr. objektivizam.