Šta znači SUBJEKTIVIZAM?

» subjektivizam • muški rod U teoriji saznanja: shvatanje da je celokupno saznanje subjektivno, i to:
a) da svi iskazi zavise od subjekta koji ih daje, tako da jedan sud za nekoga može važiti kao istinit a za drugog kao lažan, a opštevažeće istine su isključene, ili da jedna vrsta subjekata može nešto smatrati istinitim, a druga lažnim, te prema tome apsolutne istine nema;
b) da svako saznanje shvata stvari onako kako se prikažu subjektu koji ih saznaje, a ne kakve su ustvari (glavni pretstavnici su sofisti, naročito Protagora sa svojom mišlju: Čovek je merilo svih stvari);
U etici: shvatanje da je cilj moralnog delanja uspostavljanje subjektivnog stanja, bilo kao radost (hedonizam) ili blaženstvo (eudajmonizam; fig. pristrasnost; supr. objektivizam.