Šta znači SOLVOSOL?

» solvosol • lat. hem. trastvor holoida u tečnom rastvaraču; hidrosol, akvasol, alkoholosol.