Šta znači SIMPATIJA?

» simpatija • ženski rod Saosećanje, saučešće; prirodno slaganje u osećanjima, duhovna srodnost, potajna naklonost nekome; čarobna, tajanstvena sila i tajanstveno dejstvo jednog tela na drugo; veza pojedinih delova tela; fig. naklonost, ljubav; predmet naklonosti, ljubavi (moja, tvoja simpatija). (grč.)