Šta znači REVERZIBILAN?

» reverzibilan • pridev Povratljiv, povratan; koji se može prevrtati (štof); fiz. povratan (supr. ireverzibilan). Pošto u prirodi ne postoji nijedno zbivanje (nijedan proces) koje nije spojeno sa trenjem ili provođenjem toplote, onda su sva zbivanja u prirodi ustvari ireverzibilna, a reverzibilna zbivanja su samo idealan granični slučaj. Tok svakog zbivanja u prirodi usmeren je tako da se zbir entropija svih tela koja učestvuju u zbivanju povećava. Kod reverzibilnog zbivanja, graničnog slučaja, ovaj zbir ostaje nepromenjen. (lat.)